თქვენი გამოცდილი და საიმედო პატრნიორი ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში

ჯეო-პატი უზრუნველყოფს საპატენტო დაცვასთან დაკავშირებულ მომსახურეობის სრულ სპექტრს

კონსულტაცია გამოგონებასთან და სასარგებლო მოდელთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ნებისმიერი სახის საპატენტო ძიება.
საპატენტო განაცხადის გაფორმება ტექნიკის ნებისმიერ დარგში.
საპატენტო განაცხადის წარდგენა და საქმის წარმოება საქართველოს საპატენტო უწყებაში.
საერთაშორისო საპატენტო განაცხადის წარდგენა და საქმის წარმოება ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში (ისმო).

ჯეო-პატი უზრუნველყოფს სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებულ მომსახურეობის სრულ სპექტრს

კონსულტაცია სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებული ძიება.
სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის მომზადება, წარდგენა და საქმის წარმოება საქართველოს საპატენტო უწყებაში.
საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის მომზადება, წარდგენა და საქმის წარმოება ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში (ისმო).

ჯეო-პატი უზრუნველყოფს დიზაინთან დაკავშირებულ მომსახურეობის სრულ სპექტრს

კონსულტაცია დიზაინთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
დიზაინთან დაკავშირებული ძიება.
დიზაინზე განაცხადის მომზადება, წარდგენა და საქმის წარმოება საქართველოს საპატენტო უწყებაში.
საერთაშორისო დიზაინზე განაცხადის მომზადება, წარდგენა და საქმის წარმოება ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში (ისმო).

ჯეო-პატი ახორციელებს მომსახურეობას საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის სფეროში

კონსულტაცია საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის სფეროში
საავტორო და მომიჯნავე უფლებებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადება
საავტორო და მომიჯნავე უფლებებთან დაკავშირებული სასამართლო დავის წარმოება საქართველოს სასამართლოს ნებისმიერ ინსტანციაში